Tuesday, September 8, 2009

OOP бол сайжруулсан Copy/Paste

Ийм сонирхолтой дүгнэлтэнд хүрлээ, тэгэхээр яагаад ийм дүгнэлт хийснээ тайлбарлая. Объект хандалтат програмчлалын үндсэн ойлголт болох удамшлын тусламжтайгаар үүсгэгдсэн классуудын диаграмм нь уруугаа харсан мод хэлбэртэйгээр үүсгэгддэг. Модны аль нэг зангилаан дээр өөрчлөлт орвол түүнээс доошхи мөчирнүүд бүгдээрээ тэрхүү өөрчлөлтийг авдаг. Хэрвээ тэр өөрчлөлтийг авахыг хүсэхгүй бол override хийдэг. Нөгөө талаас удамшил ашиглавал ямар нэгэн ижил зорилготой хувьсагч эсвэл функцийн давхцал маш бага гарна. Ингэснээр хамгийн оновчтойгоор өөр өөр хэсгүүдээс copy хийж авсан ашигтай класс үүсэх юм.

No comments:

Post a Comment